วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ภาพกิจกรรมในงานฝ่ายพัฒนาการศึกษา


วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
มุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี พัฒนานักเรียนให้มีองค์ประกอบที่เป็นคุณลักษณะ
ที่ดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ สามารถประกอบอาชีพได้ตามต้องการของ
ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม
รู้ทันเทคโนโลยี สามัคคีคือพลัง